โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
 
 
 
นางนิรมล วิบูลมงคล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
นางรัชนี วรรณศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ
นางพิมพ์ใจ โตหริ่ม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
จ.อ.หญิง วัชรี โชติรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.