โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
สมาชิกกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  นางสาวภูษณิศา คำสิงห์ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 

นางสาวไพรินทร์ อินทพงษ์(เลขานุการกลุ่มสาระ)
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สอนวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  นางสาวอมราพร นันทรัตน์สกุล
สอนวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
สอนวิชา แนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
  นางสาวศิริรัตน์ แซ่ปึง
สอนวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
สอนวิชา สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
สอนวิชา แนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
  นางสาวศิราภรณ์ เจียมทอง
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 , 2/2
สอนวิชา วิทยาศาสตร์(เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลงานของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
       
       
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.