โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
สมาชิกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  นางเบญญาภา เรืองอุไร(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
  นายวัชรวิชญ์ พสิษฐ์กุลเวช(เลขานุการกลุ่มสาระ)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สอนวิชา วิทย์คำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
  นางภูมิใจ อ่อนพันธ์
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
สอนวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  นางนิติภาภรณ์ แอบเพชร
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  นางสาวพิชญา พัชรสุรบดี
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอนวิชา วิทยาศาสตร์(เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
สอนวิชา แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอนวิชา แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  นายมนตรี แก้วนิตย์
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
     
ผลงานของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
       
       
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.