โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
สมาชิกกลุ่มสาระการงานฯ
  นางสาวศิริวรรณ พุ่มรินทร์ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
สอนวิชา การงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอนวิชา แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สอนวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  นางนิภาพร ดีพรม (เลขานุการกลุ่มสาระ)
สอนวิชา การงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
สอนวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
สอนวิชา แนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
  นางธนภร นฤมิตรสุนทร
สอนวิชา การงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
สอนวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  นายสรพจน์ วรประชา
สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1-3
สอนวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  นางสาวรุจิรา วรประชา
สอนวิชา การงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สอนวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
ผลงานของกลุ่มสาระการงานฯ
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559
รางวัลชนะเลิศ ประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลชนะเลิศ ประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560
รางวัลชนะเลิศ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
   
   
รางวัลชนะเลิศ ประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
       
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.