โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
สมาชิกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  นางพิมพ์วิมล สุขประเสริฐ(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
  นายเปรมชัย เกิดคล้าย(เลขานุการกลุ่มสาระ)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
สอนวิชา วิทย์คำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  นางสาวชยาภา ดางศรี
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
  นางสาวกัญญารัตน์ ช้อยเครือ
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 , 2/3
  นางสาวชนัญชิดา โพธิ์ชุ่ม
สอนวิชา ภาษาจีน ชั้นอนุบาล 1-3
สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลงานของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
       
       
       
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.