โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
งานบุคลากรของโรงเรียน
ชั่วโมงการพัฒนาการอบรมของบุคลากรภายในโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) ประจำปีการศึกษา 2561
 
ค่าเฉลียชั่วโมงการอบรมพัฒนาตนเอง
ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครูกลุ่มปฐมวัย
คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย
คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษา
คณะครูกลุ่มสาระศิลปะ
คณะครูกลุ่มสาระการงานฯ
คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.