โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) หน้าแรก
รายงานผลการเรียนของนักเรียน
  1. User : ให้นักเรียนใส่เลขประจำตัวนักเรียนโดยสามารถดูได้ที่
ห้อง ม.1/1 ห้อง ม.1/2 ห้อง ม.1/3
ห้อง ม.2/1 ห้อง ม.2/2 ห้อง ม.2/3
ห้อง ม.3/1 ห้อง ม.3/2  
       
  2. Password : ให้ใส่เลขบัตรประชาฃนของนักเรียนเอง    
       
     
       
       
       
       
Tessaban ๑ Watpargham School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
? 2008[sns] Corporation. All rights reserved.