โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
 
คู่มืองานวัดและประเมินผล
แนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แนวทางการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710