โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
                                                                              
อักษรย่อโรงเรียน : ท.๑    ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
     สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - เหลือง
   ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นมะขาม
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน
 มารยาทงาม วาจาไพเราะ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

วิสัยทัศน์


บุคลากรมีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา สืบสานประเพณีท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีี

พันธกิจ


โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามีคคีพิทยา) มีภารกิจในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1.ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี ได้แสดงออกตามความสามารถและความถนัด
3.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และร่วมมือสืบสานประเพณีท้องถิ่น
4.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย
5.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
6.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.จัดกิจกรรมสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์


1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพบุคลากร
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพวิชาการ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหาร
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

แนวทางการพัฒนา


1.การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
2.การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของครู
3.การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนรู้
4.พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
5.ส่งเสริมพัฒนารับบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6.การส่งเสริมสุขนิสัย
7.ก่อสร้าง ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสถานที่ของสถานศึกษา
8.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน
9.พัมนาบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจ
10.การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ
11.การพัฒนากระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและหลักธรรมาภิบาล
12.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
13.การพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
14.การบริการอาคารสถานที่

     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710