โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
โครงการ D.A.R.E.
บทเรียนระดับประถมศึกษา
           -  บทที่ 1 ประวัติความเป็นมา
           -  บทที่ 2 บุหรี่กับนักเรียน
           -  บทที่ 3 ม่านควัน
           -  บทที่ 4 เหล้ากับนักเรียน
           -  บทที่ 5 ความจริง
           -  บทที่ 6 รากฐานของมิตรภาพ
           -  บทที่ 7 วิธีดูแลรับผิดชอบชีวิตของตนเอง
           -  บทที่ 8 การกระทำของแต่ละคน
           -  บทที่ 9 ฝึก ฝึก ฝึก
           -  บทที่ 10 การป้องกันอาชญากรรม
           -  บทที่ 11 การจราจร
           -  บทที่ 12 โรงพักเพื่อประชาชน
           -  บทที่ 13 กิจกรรมพิเศษ พิธีปิดโครงการ
บทเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
           -  บทที่ 1 การทำความรู้จักและเกม D.A.R.E.
           -  บทที่ 2 ร่างกายและสมองของนักเรียนรักษาไว้
           -  บทที่ 3 การวิเคราะห์การโฆษณา
           -  บทที่ 4 ข่าวพาดหัว-การทำความเข้าใจกับความเชื่อ
           -  บทที่ 5 การไปชมภาพยนต์
           -  บทที่ 6 การไปขลุกอยู่ที่บ้านโทน
           -  บทที่ 7 การฝึกทักษะในการต่อต้านยาเสพติด
           -  บทที่ 8 การทำใจให้เย็นลง
           -  บทที่ 9 ความรับผิดชอบทางสังคมและกฏหมาย
           -  บทที่ 10 การรวมทุกสิ่ง
ภาพกิจกรรมในชั้นเรียน
          กิจกรรมในห้องเรียน D.A.R.E. ปีการศึกษา 2558
          กิจกรรมในห้องเรียน D.A.R.E. ปีการศึกษา 2559
     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710