โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
Download
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
          ระดับอนุบาล
           -  คำนำ
           -  สารบัญ
           -  บทที่ 1
           -  บทที่ 2
           -  บทที่ 3
           -  บทที่ 4
           -  บทที่ 5
           -  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
           -  สรุปมาตรฐานอนุบาล
           -  ตารางขวาง เครื่องมือมาตรฐานที่ 1-16 ขั้นพื้นฐาน
          ระดับขั้นพื้นฐาน
           -  คำนำ
           -  สารบัญ
           -  บทที่ 1
           -  บทที่ 2
           -  บทที่ 3
           -  บทที่ 4
           -  บทที่ 5
           -  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
           -  สรุปผลการประเมินใน 8 กลุุ่มสาระ
     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710