โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
Download
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
          
           -  ตอนที่ 1
           -  ตอนที่ 2
           -  ตอนที่ 3
           -  ตอนที่ 4
           -  บทสรุป
           -  ภาคผนวก 1
           -  ภาคผนวก 2
     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710