โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
Download
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561
 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710