นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่ www.tb1nkp.com
ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถเข้ากลุ่มไลน์สายชั้นของตนเองเพื่อเรียนออนไลน์หรือรับข้อมูลข่าวสารจากครูประจำชั้นได้ดังนี้
จากห้องวิจัยอักษรสู่ห้องเรียนมีชีวิต 
. เก็บตกบรรยากาศงาน OPEN HOUSE แบ่งปันประสบการณ์ สร้างห้องเรียนนักคิด ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จ.นครปฐม เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลังจากได้ร่วม MOU กับบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างห้องเรียนธรรมดาให้สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด Active Learning ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เชิงวิชาการ ควบคู่ไปกับทักษะการคิดขั้นสูง สื่อสารแนวคิดได้ชัดเจน และ สามารถทำงานเป็นทีมได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
     
     
กิจกรรมภายในของโรงเรียน
 
  เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม และมอบทุนธรรมศึกษา  
  กิจกรรมวันเฉลิมพะรชมพรรษา รัชกาลที่ 10  
  กิจกรรมแห่เทียนพระราชทานไปยังองค์พระปฐมเจดีย์  
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา  
  กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรถู่  
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (1 กรกฏาคม 2562)  
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (20 มิถุนายน 2562)  
  การออกกำลังกายในตอนเช้าของทุกวันจันทร์  
  นักเรียนและครูสวดมนต์ประจำสัปดาห์  
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการอบรมพระธรรมฑูต (13 มิถุนายน 2562)  
  นักเรียนและครู รางวัลกิจกรรมแข่งขันวิชาการระดับเทศบาลนครนครปฐม (5 มิถุนายน 2562)  
  การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (31 พฤษภาคม 2562)  
รางวัลที่ภาคภูมิใจ  
  ผลการแข่งขันวิชาการระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562  
  ผลการแข่งขันวิชาการระดับภาคกลาง " สุพรรณบุรีวิชาการ"62 " ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562  
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนภายในโรงเรียน
  ทำป้ายรณรงค์ “งดใช้พลาสติก” แบบประหยัดตามสไตล์เด็กวัดพระงาม
 
     
     
 
นครปฐมเกมส์ 62

 
 
 
 
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710