โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
                               
๑.
นายประกิต สิริสุวรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒.
พระมหาวิทูรย์ สิทฺธิเมธี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓.
นายสุรินทร์ ใจบุญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔.
นางวารุณี จันทร์เจิรญกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕.
นางกัญญารัตน์ ธัญญกิตติกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖.
นายสุรพิบูลย์ คงทรัพย์พชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗.
นางอำไพ เชื้อยินดี
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
๘.
นางวาสนา วงศ์กิตติโสภณ
ผู้แทนครู
กรรมการ
๙.
นายสมพงษ์ มุกดา
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
๑o.
นายวรรณ ดิลกวรโชติ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
๑๑.
นายดำรงค์ พุทธวิริยะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๒.
นายมาโนช ช้อยผาย
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
๑๓.
พระอุดมธรรมเมธี
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา
กรรมการ
๑๔.
นางสาวรัตนา มุ่ยเรืองศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๕.
นางนิรมล วิบูลมงคล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710