โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
                               
๑.
นายวรกาญจน์ สุขสดเขียว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒.
นางวัชรี เจรียงประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓.
นางสาวนารีรัตน์ ธัญญกิตติกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔.
นางชมพูนุช เอกธุระประคัลภ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕.
นายจิตต์ทวี พงษ์ขวัญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖.
นางอังคณา จึงสมานญาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗.
นาสาวนฤมล เลิศประกิต
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
๘.
นางพิมพ์วิมล สุขประเสริฐ
ผู้แทนครู
กรรมการ
๙.
นายสุรพล ทองน้อย
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
๑o.
นายชัยยันต์ ดีพุ่ม
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
๑๑.
พระศรีปริยัติมุนี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๒.
พระสกล ภฺททกุโล
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
๑๓.
พระครูประภัทรธรรมมาทร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา
กรรมการ
๑๔.
นายสุรเชน จันทร์คูณ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา
กรรมการ
๑๕.
นายวัชระ ม่วงชู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710