โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
ป.1/1 ป.1/2
แบบเช็คเวลาเรียน แบบเช็คเวลาเรียน
แบบบันทึกรายหน่วย แบบบันทึกรายหน่วย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ป.2/1 ป.2/2
แบบเช็คเวลาเรียน แบบเช็คเวลาเรียน
แบบบันทึกรายหน่วย แบบบันทึกรายหน่วย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ป.3/1 ป.3/2
แบบเช็คเวลาเรียน แบบเช็คเวลาเรียน
แบบบันทึกรายหน่วย แบบบันทึกรายหน่วย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ป.4/1 ป.4/2
แบบเช็คเวลาเรียน แบบเช็คเวลาเรียน
แบบบันทึกรายหน่วย แบบบันทึกรายหน่วย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ป.5/1 ป.5/2
แบบเช็คเวลาเรียน แบบเช็คเวลาเรียน
แบบบันทึกรายหน่วย แบบบันทึกรายหน่วย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ป.6/1 ป.6/2
แบบเช็คเวลาเรียน แบบเช็คเวลาเรียน
แบบบันทึกรายหน่วย แบบบันทึกรายหน่วย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
แบบเช็คเวลาเรียน แบบเช็คเวลาเรียน แบบเช็คเวลาเรียน
แบบบันทึกรายหน่วย แบบบันทึกรายหน่วย แบบบันทึกรายหน่วย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3
แบบเช็คเวลาเรียน แบบเช็คเวลาเรียน แบบเช็คเวลาเรียน
แบบบันทึกรายหน่วย แบบบันทึกรายหน่วย แบบบันทึกรายหน่วย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ม.3/1 ม.3/2
แบบเช็คเวลาเรียน แบบเช็คเวลาเรียน
แบบบันทึกรายหน่วย แบบบันทึกรายหน่วย
ไฟล์ Excel
ป.1 ป.2 ป.3
ป.4 ป.5 ป.6
ม.1 ม.2 ม.3
อนุบาล    
อ.1 อ.2 อ.3
     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710