โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
 
 
นางวาสนา วงศ์กิตติโสภณ
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น อ.1/1
 
นางสาวยุพิน ใจอดทน
ครูประจำชั้น อ.1/2
นางสาวตรีชฏา แก่นจันทร์
ครูประจำชั้น อ.2/1
นางอภิษา ฉิ่งทองคำ
ครูประจำชั้น อ.2/2
นางสาวมณีรัตน์ ทิมหอม
ครูประจำชั้น อ.3/1
นางกฤษณา มาเจริญ
ครูประจำชั้น อ.3/2
     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710