โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
 
 
นางนิรมล วิบูลมงคล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
นางพิมพ์ใจ โตหริ่ม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางรัชนี วรรณศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
จ.อ.หญิง วัชรี โชติรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710