โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
 
 
นางสุภาภรณ์ ศรีวรนันท์
หัวหน้าสายชั้น
 
นางสาวภูษณิษา คำสิงห์
ครูประจำชั้น ม.1/1
นางสาวบุษกร แดงโพธิชา
ครูประจำชั้น ม.1/2
นางสาวพิชญา พัชรสุรบดี
ครูประจำชั้น ม.1/3
นายสรพจน์ วรประชา
ครูพิเศษ

     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710