โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
 
 
เปรมชัย เกิดคล้าย
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ม.2/2
 
นายสุรศักดิ์ รักราชการ
ครูประจำชั้น ม.2/1
นางสาวปิยารัชน์ ปานเจริญ
ครูประจำชั้น ม.2/3
นายจรัญ คงสังข์
ครูพิเศษ

นางสาวศิริวรรณ พุ่มรินทร์
ครูพิเศษ

นางนิติภาภรณ์ แอบเพชร
ครูพิเศษ

     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710