โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
 
 

นายมนตรี แก้วนิตย์
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ม.3/1

 
นางสาวจิราภรณ์ บุญณรงค์
ครูประจำชั้น ม.3/2
นายพรชัย มั่งประสิทธิ์
ครูพิเศษ

นางสาวกัญญารัตน์ ช้อยเครือ
ครูพิเศษ

     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710