โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
 
 
นางสาวอมราพร นันทรัตน์สกุล
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป.1/2
 
นางสาวรวมผล นกดารา
ครูประจำชั้น ป.1/1
นางสุนิตย์ จั่นทอง
ครูพิเศษ
นางนิภาพร ดีพรม
ครูพิเศษ
     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710