โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
 
 
นางสาวศิริรัตน์ แซ่ปึง
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป.2/1
 
น.ส.ณัฐชยานันท์ ทองธรรมจินดา
ครูประจำชั้น ป.2/2
นายธีรพจน์ คิดซื่อ
ครูพิเศษ
นางสาวดาราณี เผ่าพัฒน์
ครูพิเศษ
     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710