โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
 
 
นางสุพินยา ใจรื่น
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป.3/1
 
นางสาวปรางทอง ดีสวาสดิ์
ครูประจำชั้น ป.3/2
นายวัชระวิชญ์ พสิษฐ์กุลเวช
ครูพิเศษ
นายปริญญา วงษ์ศรี
ครูพิเศษ
     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710