โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
 
 
นางพิมพ์วิมน สุขประเสริฐ
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป.4/2
 
นางเบญญาภา เรืองอุไร
ครูประจำชั้น ป.4/1
นางสาววิภาพรรณ ทัศยาพันธุ์
ครูพิเศษ
นางธนภร นฤมิตรสุนทร
ครูพิเศษ
     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710