โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
 
 
นางสาวไพรินทร์ อินทพงษ์
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป.5/2
 
นางเพียงระพี โรจน์วิภาต
ครูประจำชั้น ป.5/1
นางสาวรุจิรา วรประชา
ครูพิเศษ

นางภูมิใจ อ่อนพันธ์
ครูพิเศษ
     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710