โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
 
 
นางศิริมล ปริสุทธิ์วงศ์
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป.6/1
 
นางศิริมาส ชัยศิริพานิช
ครูประจำชั้น ป.6/2
นางสาวอุทัยรัตน์ ทองเนื้อตัน
ครูพิเศษ
นางสาวชยาภา ดวงศรี
ครูพิเศษ

     
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
เลขที่ 41 ถ.ริมคลองวัดพระงาม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-259710 โทรสาร 034-259710